top of page

כללי הדיווח והתיקצוב המעודכנים לשנת 2021

רשות החדשנות ביצע מספר רב של שינויים ,חלקם משמעותיים מאוד, בנהלי התקצוב והדיווח של בקשות המוגשות לרשות, להלן ריכוז העדכונים העיקריים:


בין היתר כללו השינויים את הסעיפים הבאים:

  • הכרה בהעברה מסעיף לסעיף במסגרת דוח סופי - עד 15% מסך ההוצאה בתוך אותו סעיף

  • הכרה בעלות רכישת שעון נוכחות - תקרה של עד 5,000 ₪

  • הוצאות בגין תיקוף שוק - עד 15% מסך התקציב המבוקש

  • הכרה בהוצאות ששלמו מעבר ל 60 יום מתום תקופת המו״פ המאושרת לכלל ההוצאות

  • אחוז פחת על רכישת ציוד במסלולי פיילוט 100%


ראה להלן את פירוט העדכונים בטבלה שפורסמה על ידי הרשות
לחצו כאן לשיחת יעוץ חינםCommenti


bottom of page