top of page

הקריטריונים העקריים לאישור בקשות ברשות החדשנות

תפקיד הבודקים המקצועיים על פי נהלי רשות החדשנות הוא לאבחן את רמת זכאותם של חברות לקבל מענק מטעם הרשות ולהגיש את המלצתם לוועדת המחקר של רשות החדשנות - הגוף הסטטוטורי המחליט על מתן המימון


הבודק המקצועי יבצע:

1. בדיקה מפורטת של תכניות עבורן הוגשו בקשות לתמיכה במו"פ

2. יבקר פיזית באתר החברה הפונה.

3. יעריך את הבקשה בהתאם ל - 4 קריטריונים עיקריים כמופיע בטבלה לעיל:

  • היבט טכנולוגי - מידת החדשנות הטכנולוגית והייחודיות של המוצר, חסמים טכנולוגיים, סיכויים מול סיכונים שבפיתוח, היווצרות קנין רוחני בתכנית, התרומה הטכנולוגית למשק ועוד.

  • היבט כלכלי - צרכי השוק, תרומה למשק (תעסוקה, יצוא, ערך מוסף וכו'), גודל שוק עולמי ונתח שוק צפוי לחברה בידול ממתחרים, ועוד.

  • יכולת חברה - מיקום החברה בענף, אסטרטגית החברה, יכולת הייצור, יכולת ניהולית-עסקית ושיווקית, יכולת צוות המו"פ בחברה, יכולת פיננסית, ביצועי החברה בעבר ועוד.

  • בהירות הבקשה והשלמת הנתונים - נדרשת הכנב מקצועית של טופס הבקשה

4. מתן ציון בכל אחד מהרבעת הקריטריונים המפוריטים בסעיף 3 וכן ציון כולל לבקשה בין בין 1 - 5 כאשר ציון 5 הינו הגבוה ביותר, הציון הכולל אינו מחייב להיות ממוצע חשבונאי של כל 4 תתי הציונים

5. בדיקת התקציב המבוקש ע"י החברה, ובכלל זה, האם היקף התקציב הנדרש ביחס ליעדי התכנית, לכל אחת מפעילויות הפיתוח המתוכננות.

6. הגדרת מדוייקת של המוצר (או משפחת המוצרים) עליו תחול חובת תשלום התמלוגים.

לחץ כאן להורדת טופס חוו״ד של הבודק המקצועי

לחצו כאן לשיחת יעוץ חינם

Comments


bottom of page