Horizon 2020


התוכנית שזוכה לפופולאריות הגבוהה ביותר ולתקציב הגבוה מכל (80 מיליארד יורו ל- 7 שנים) הינה תכנית המסגרת של האיחוד האירופי, Horizon2020. 

תכנית זו, מתנהלת על פי קולות קוראים במספר רב של תחומים שונים המעסיקים את מובילי האיחוד האירופי. שיטת התמיכה הקונבנציונאלית של הקרן מבוססת על תמיכה בקונסורציומים, המאגדים חברות תעשייה, מכוני מחקר, אוניברסיטאות, ספקי שירותים ועוד לשם מימוש פרויקטים גדולים עתירי חזון וממון.

על מנת לגשת למסלולים אלו יש לגבש קונסורציום הטרוגני ו/או להצטרף לקונסורציום קיים, ולבנות תכנית עבודה התואמת את דרישות הקול קורא אליו ניגשים.

רקע על התכנית ניתן לראות בסרטון  ♦ הבא ♦ 

SME Instrumentרוח רעננה למינוף החברות הקטנות והבינוניות

תכנית H2020 כוללת ערוץ חדש העונה לשם SME Instrument, והמאפשר הגשת בקשה למענק ע"י חברה בודדת, תחת הקולות הקוראים המוצעים במסגרת ערוץ זה.

הערוץ כולל שלוש פאזות הגשה, הנבדלות זו מזו בהיקפי המימון, אמות המידה ותנאי הסף:

  • פאזה 1 – בדיקת היתכנות וכדאיות הטכנולוגיה המפותחת. מימון של עד 50 אלף יורו המכסה פעילויות כדוגמת סקרי היתכנות, הוכחת היתכנות עסקית וטכנולוגית, מחקרי שוק וכד'.
  • פאזה 2 – מימוש תכנית עבודה לצרכי מימוש הטכנולוגיה והבאתה לכדי מסחור. מימון של עד 2.5 מיליון יורו לפרויקט, תוך שימת דגש על הבשלת הטכנולוגיה, תהליכי גמלון (Scale-up), ניסויי שטח ועוד.
  • פאזה 3 – סיוע לקראת מסחור ושיווק. פאזה זו אינה מספקת מענק כספי אלא  שירותי תמיכה וסיוע לצרכי חדירה לשוק.

כדאי להכיר:

  • בדומה לרב התכניות הפועלות במסגרת H2020, גם תכנית זו כוללות קולות קוראים המוגדרים מראש והכוללים בין היתר את תחומי התחבורה, החלל, האנרגיה, הביוטכנולוגיה ועוד. חשוב להכיר קולות קוראים אלו מראש ולבחון התאמה לדרישות.
  • ישנם מועדי הגשה קבועים מראש ויש לנהל את תהליך הכנת הבקשה בהתאם
  • לא כל חברה יכולה להיחשב כ- SME, הגדרתה תלוית מספר גורמים ויש לוודא כי החברה אכן עומדת בהם
  • ישנן אמות מידה ספציפיות לתכנית שאינן דומות לאמות המידה בתמריצים מקבילים
  • הביקוש לתכנית הוא גבוה ועל כן התחרות היא רבה. יש להכיר את הקריטריונים השונים על מנת לחזק את הבקשה ולמקסם את הניקוד הסופי לצרכי קבלת האישור

       מספר עובדות  על התכנית (2014-2017):

תקציב ההולך וגדל לאורך השנים

תחומים נתמכים

חברות קטנות נהנות יותר מהמענקים

         Source: Horizon2020 SME Instrument Impact Report

מסלול FTIFast Track to Innovation

מסלול ייחודי זה מהווה קרקע להשלמת תהליכי פיתוח מוצרים חדשניים, בעלי פוטנציאל שיווקי גבוהה והבאתם לכדי תחילת מכירות.

מדובר בתקדים בו ניתנת האפשרות לגשת באמצעות קונסורציום קטן, של בין שלושה לחמישה שותפים, אשר נועד להוציא לפועל את שלבי הפיתוח והייצור הסופיים לקראת חדירה לשוק.

זו הפעם הראשונה במסגרת הנציבות האירופאית, כי הנושאים עליהם מגישים אינם תלויי קול קורא ייעודי, אלא מגיעים מתוך השוק והחברות עצמן.

התכנית תממן את החברות הזוכות במענק של עד שלושה מיליון יורו עם ציפייה להתחיל מכירות, כ- 36 חודש לאחר התנעת הפרויקט.

חשוב לדעת כי ישנם עקרונות מקדימים לאישור הקונסורציום והגדרתו.