מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה הינו הגוף שאמון על גיבוש ויישום מדיניות החוץ של מדינת ישראל, במטרה להגביר את כושר התחרות של התעשייה הישראלית בשווקים בין לאומיים. המנהל מנסה לענות על הצורך הברור של כל יזם וחברה – חיזוק והעשרת הפעילות השיווקית בשוק הבינלאומי.

מתוקף כך מפעיל המנהל מספר תכניות תמיכה בחברות ישראליות בתחומים שונים, שעיקר מטרתן קידום הסחר והיצוא, העמקת הפעילות של התעשייה הישראלית, חדירה לשווקים חדשים, סיוע ליצואן הבודד בפעילות שיווקית בחו"ל, ויצירת שת"פ אסטרטגיים עם חברות זרות.

סל התכניות שמציע המנהל הינו מגוון, כאשר התכניות משתנות מעת לעת ונפתחות לפרקי זמן קצובים. לפיכך ישנה חשיבות להכיר את ההטבות ותנאי הסף שלהן.  

התקציר הבא מאגד בתוכו מספר תכניות מרכזיות ורלוונטיות שמומלצות לכל חברה יצואנית להכיר:

 

תכנית "כסף חכם"

מטרת תכנית זו הינה השגת גידול בהיקף המכירות של החברות בשוק יעד בינלאומי מוגדר, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשוק זה. במסגרת התכנית יתמכו פעולות הנוגעות לפיתוח מערכי שיווק ודרכי הפצה וביניהן השתתפות בתערוכות, יצירת כלי שיווק אינטרנטיים, פרסום, תקינה, יועצים ומומחים בחו"ל, עובדים בחו"ל והצגת המוצרים בשווקי היעד.

גובה הסיוע

גובה הסיוע הינו עד 50% מההוצאות בסכום כולל של עד 500 אלף ₪ למשך שנתיים, או עד 1,000,000 ₪ למשך שלוש שנים לחברות שיפעלו בשווקים המתפתחים (הודו, סין או יפן).

ניצול תקציב התכנית יחולק על בסיס כל הקודם זוכה.

תנאי סף עיקריים

 1. פעילות חדשה: חדירה לשוק חדש, חדירה עם מוצר חדש או ביצוע מהלך שיווקי חדש בשוק שהנוכחות הקיימת בו דלה.
 2. חברות ישראליות בעלת מחזור מכירות שנתי בגובה מקסימלי של 200 מיליון ₪ והיקף ייצוא ישיר מעל 250 אלף דולר (באחת מהשנתיים שקדמו לתכנית).
 3. חברות ישראליות בעלות מחזור מכירות שנתי בגובה של לפחות 10 מיליון ₪, יכולות להציג היקף ייצוא של 100 אלף דולר (בשנה שקדמה לתכנית).
 4. חברות הנתמכות מטעם מרכז השקעות לא נדרשות לעמוד בתנאי הייצוא.

 

קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים

מטרת הקרן הינה לקדם ולתמוך בהשתתפות חברות ישראליות בפרויקטים בין-לאומיים בחו"ל וזאת מתוך מטרה להביא להגדלת כושר התחרות שלהן. הסיוע בתכנית זו מחולק לשני מסלולים עיקריים, מסלול להשתתפות בהוצאות שכרוכות בביצוע הוכחת התכנות לזכייה בפרויקט, וכן מסלול תמיכה בהכנת ההגשה למכרזים. במסגרת התכנית יוכרו הוצאות רחבות הכוללות: רכישת המסמכים למכרז, תשלום ליועצים וקבלני משנה, שכר עבודה, החזר נסיעות וכן חומרים וציוד הדרושים להוכחת התכנות.

גובה הסיוע

 1. מסלול א': השתתפות במימון ההוצאות הנדרשות לביצוע הוכחת ההתכנות – מסלול זה מציע מימון של עד 50% מההוצאות ועד 500 אלף ₪ בגין פרויקט ששוויו לפחות מיליון דולר.
 2. מסלול ב': השתתפות במימון ההוצאות להכנת הצעה למכרז – המימון במסלול זה הינו תלוי גובה המכרז עליו החברה מתמודדת.
 • פרויקט בשווי של בין 0.5 מיליון דולר ל- 1 מיליון דולר – עד 50% מההוצאות ועד 200 אלף ₪
 • פרויקט בשווי הגבוה מ- 1 מיליון דולר – עד 50% מההוצאות ועד 400 אלף ₪

תנאי סף עיקריים

 1. מחזור מכירות שנמוך מ- 400 מיליון ₪
 2. היקף הפרויקט אליו מגישים במסגרת סקר היתכנות (הדגמת יכולות החברה והמוצר) חייב להיות לפחות בגובה של 1 מיליון דולר
 3. היקף הפרויקט אליו מגישים במסגרת מענה למכרז חייב להיות לפחות בגובה של 0.5 מיליון דולר
 4. חלקה של החברה הישראלית בפרויקט חייב להיות בעל ערך מוסף ישראלי של 35% לפחות או בהיקף ערך מוסף של 2 מיליון דולר למשק הישראלי, הנמוך מבניהם (ערך מוסף ישראלי = פעילות שמקורה בישראל וכוללת את התשומות הבאות: כוח אדם, תכנון, ייעוץ, טכנולוגיה, אמצעים פיסיים, רווח וכיוצ"ב, ובלבד שהערך המוסף היחיד אינו הרווח)
 5. החברה אינה מקבלת מימון מהמזמין העולה על % 30 מעלות העבודה
 6. החברה אינה שותפה פוטנציאלית לרווחי הפרויקט ואינה בעלת מניות בו

תכנית "מאגדי תשתית"

תכנית זו מיועדת לתמיכה בחברות המעוניינות בהקמתו של מתקן הדגמה מסחרי במדינות יעד שיאפשרו גידול משמעותי בהיקף המכירות שלהן. במסגרת התכנית ייתמכו פעולות לסיוע בהובלה, שינוע, תכנון הנדסי, עלויות חומרים, שירותי ייעוץ והוצאות אחרות לצורך הקמה, תפעול ושיווק מתקן ההדגמה.

גובה הסיוע

 1. עד 50% מן ההוצאות המוכרות.
 2. היקף התמיכה לכל מאגד עד 5 מיליון ₪ בשנה הראשונה, עד 3 מיליון ₪ בשנה השנייה ועד 2 מיליון ₪ בשנה השלישית.

תנאי סף עיקריים

 1. המאגד יורכב קבוצה של 5 חברות ישראליות לפחות.
 2. היקף היצוא המצרפי יהא לפחות 2 מיליון דולר והיקף היצוא של כל אחת בנפרד יעלה על 100 אלף דולר באחת משתי השנים שקדמו לתכנית.
 3. חברות שהיקף היצוא שלהם נמוך מ-100 אלף דולר יוכלו להשתתף בתנאים מסוימים.

 

לסיכום, ניתן לראות כי משרד הכלכלה, באמצעות מנהל סחר חוץ, מאפשר לחברות ליהנות ממענקי שיווק, לצרכי חדירה והגדלת פעילות בשווקים הבינלאומיים. מענקים אלו תומכים בייצואן ומסייעים לו למזער את הסיכון הכרוך בפעילויות שיווק יקרות. סכומי הכסף המוקצים לכל תכנית מגיעים לרב למיליוני שקלים בשנה, כך לדוגמא תכנית כסף חכם לשנת 2015 תמכה בפרויקטים בהיקף כולל של 38 מיליון ₪ ל127 חברות.

החשיבות של תכניות אלו טמונה בעובדה שמלבד מענקי מחקר ופיתוח מטעם הרשות הלאומית לחדשנות (המדע"ר), ומלבד הטבות מס מטעם חוק עידוד השקעות הון, ישנה הסתכלות החוצה, וחשיבה כיצד לתרום ולסייע לחברות, מבוססות וצעירות כאחד, לחזק אמצעי שיווק ולהרחיב פעילות גם מחוץ למדינת ישראל.